Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Ky funksion kthen tekstin e transformuar.
Kërkesat mund të kryhen duke përdorur metoda HTTP GET ose HTTP POST. Përgjigja është gjithmonë në formatin JSON.
parametër vlerë përshkrim
kërkohen text Teksti i hyrjes (UTF-8)
action Transformimi për të kryer
api_key You API key. Register to get your key

kërkesë

përgjigje

Kliko POST ose GET për të parë përgjigjen

gabimet e mundshme

R7ERR_CONV_FAILED Konvertimi dështoi R7ERR_NOT_UTF8 Stili i daljes nuk është UTF-8 dhe nuk mund të kthehet

shembuj të kodit

Më poshtë kampionet e kodit përditësohen automatikisht kur ndryshoni parametrat e mësipërm
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery